-๒-

๖. แท็ก (TAX) คือรหัสหรือคำสั่งหนึ่งๆ

เราจะเห็นได้ว่า รหัสหรือคำสั่งหนึ่งๆนั้นจะมีสองส่วน คือส่วนเปิด <--> และส่วนปิด </--> ซึ่งรหัสคำสั่งนี้เรียกว่า แท็ก โดยส่วนเปิดจะเป็นการบอกให้บราวเซอร์รู้ว่าจะทำอย่างไรกับข้อความต่อไปนี้ และส่วนปิดจะเป็นการบอกให้บราวเซอร์รู้ว่าการกระทำนั้นจะหยุดลงที่ตรงนี้ เช่น <B> การทำงานคือการปฏิบัติธรรม</B> โดยแท็กตัว <B> นั้นเป็นคำสั่งว่าต่อไปนี้จะต้องแสดงเป็นตัวหนา ซึ่งได้แก่คำว่า “การทำงานคือการปฏิบัติธรรม” และจบคำสั่งนี้ลงที่แท็กปิดตัว</ B> (แท็กปิดจะมีเครื่องหมาย / อยู่ด้วยเสมอ)

แท็กคำสั่งนั้นมีมากมาย โดยอาจจะมีการใส่แท็กซ้อนกันได้หลายๆแท็กในข้อความเดียว ซึ่งหลักการใส่แท็กซ้อนกันนั้นมีหลักว่า แท็กเปิดใดอยู่ชั้นในสุด แท็กปิดนั้นจะต้องอยู่ชั้นในสุดด้วยเสมอ เหมือนการเอากระดาษมาห่อของเป็นชั้นๆ เช่น <B> <U>การทำงานคือการปฏิบัติธรรม</U> <B> เราจะเห็นได้ว่า แท็กเปิดของ < U> จะอยู่ขั้นในสุด และแท็กปิดของ</U>ก็จะอยู่ชั้นในสุดด้วย เป็นต้น ถ้าใส่ผิดบราวเซอร์จะงงกับคำสั่งแล้วแสดงข้อความมาผิด

แท็กที่สำคัญพื้นฐานก็คือคำสั่งที่บอกให้บราวเซอร์รู้ว่าต่อไปนี้คือคำสั่งให้แสดงเป็นเว็บเพจ ซึ่งได้แก่ภายในแท็กคำสั่ง<HTML>...... </HTML> โดยข้อความหรือรูปภาพที่ใช้แสดงจะอยู่ภายในแท็ก<BODY>........ </BODY> ทั้งหมด

๗. คำสั่งพื้นฐานง่ายๆ

ถ้าเราพิมพ์ข้อความมากมายลงไปในแท็ก <BODY>….... </BODY> โดยไม่มีคำสั่งอะไรเลย แล้วบันทึกซ้ำลงไป(หรือเราอาจจะก๊อบปี้ข้อความจากเอกสาร Word แล้วนำมาวางลงก็ได้) ถึงแม้การพิมพ์ของเราจะมีย่อหน้าหรือเรียงลำดับไว้อย่างดีแล้วก็ตาม

เมื่อบันทึกแล้วเปิดดูเราจะพบว่าตัวอักษรที่เป็นข้อความทั้งหมดจะเรียงติดต่อกันเป็นพืดไม่มีเว้นว่างหรือย่อหน้าเลย รวมทั้งขนาดของตัวอักษรก็จะเป็นขนาดเล็กเหมือนกันหมด ซึ่งทำให้อ่านได้ยากมาก

แท็กคำสั่งง่ายๆที่นิยมใช้กันอยู่เพื่อจัดให้ตัวอักษรเป็นไปตามที่เราต้องการก็มีทั้งอย่างแท็กเดี่ยวและแท็กคู่อันได้แก่ แท็กเดี่ยวที่ใช้บ่อยๆ

&nbsp; = เว้นว่าง 1 ตัวอักษร

<P> = เว้นว่างหนึ่งบรรทัด

<BR> = ขึ้นบรรทัดใหม่

การขีดเส้นก็ใช้แท็กเดี่ยวคือ

<HR> = เส้นมาตรฐานยาวตลอดแนวหน้าจอ

<HR WIDTH =……..%> = เส้นยาวขนาดกี่ % ของหน้าจอ

ถ้าจะจัดให้เส้นอยู่ชิดซ้ายหรือขวาก็ทำได้โดยใช้แท็กนี้

<HR WIDTH = …..% ALIGN = LEFT> = เส้นอยู่ทางซ้าย (RIGHT = เส้นอยู่ทางขวา ,CENTER= อยู่ตรงกลาง)

แท็กนี้ใช้แต่งตัวอักษรให้มีลักษณะตามต้องการ

<B>…..(ข้อความ)……. </B> = เน้นตัวหนา

<I>.......(ข้อความ)……. </I> = ตัวเอน

<u>.. .....(ข้อความ)….. </u> = ขีดเส้นใต้

<H1>.....(ข้อความ)….. </H1> = หัวเรื่อง(1=ใหญ่สุด,6=เล็กสุด)

ตัวอย่างรหัสสี

ตัวอย่างรหัสสี

ff6666
6600cc
fcfec9
993399
d9d9c6
dedee9
669999
ffd5e6
000099
0000ff
ffff66
 d0ffd0
ff0000
ff6699
800000
660033
ff66cc
ff66ff
cc33ff
9966ff
9933ff

808080

00ff99
ccccff
cc99ff
006699
ffe1f0
666699
333300
336699
663300
333300
3366ff
6666ff
ccffff
000000
0099ff
0066cc
000000
999966
663300
ff6600
ff6666
669900
ff9966
ffd2ff
ffffcc
336600
003300
cc99ff
ffcc66
ffffee
008080
808000
c0c0c0
303498
9900ff
9900cc
3399ff
ffffff

สีพื้นฐานจะใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษได้โดยตรงก็ได้คือ RED,GREEN,BLUE, YELLOW เป็นต้น(โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย # ถ้าใส่ชื่อโดยตรง) ส่วนสีย่อยๆจะต้องใช้รหัสของมัน ซึ่งสามารถค้าหาดูได้ตามเว็บไซต์หรือเปิดดูจากแหล่งกำเนิดจากหน้าเว็บต่างๆก็ได้

การใส่สีให้ฉากหลังต้องใช้แท็กนี้ใส่ลงในแท็ก<BODY>

<BODY BGCOLOR = "#............">

ถ้าจะใช้ภาพเป็นฉากหลังก็ต้องใส่แท็กนี้ แต่ก็ต้องก็อปปี้ภาพนั้นมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของเราก่อน

<BODY BGCOLOR ="#..........." BACKGROUND = "(ชื่อภาพฉากหลัง.นามสกุล)">

ถ้าจะให้ตัวอักษรมีสีและขนาดอะไรก็ต้องใช้แท็กนี้

<FONT COLOR ="#..........." SIZE = "....... ">.........ข้อความ........ </FONT>

ถ้าจะกำหนดให้ตัวอักษรมีฟอนต์อะไรก็ต้องใช้แท็กนี้

<FONT COLOR ="#..........." SIZE = "....... " FACE="......">.........ข้อความ........ </FONT>

(FONT COLOR= รหัสสีตัวอักษร ,SIZE= ขนาดตัวอักษร คือ 1 = เล็กสุด,7 = ใหญ่สุด ,FACE= ชนิดฟอนต์เช่น AngsanaUPC)

การจัดเรียงหัวข้อย่อยก็ใช้แท็กนี้

<OL> <LI>....... </LI> <LI>…….. </LI> <LI>……. </LI> </OL> = เรียงลำดับแถวด้วยตัวเลข
<UL> <LI>……. </LI> <LI>…..... </LI><LI>…….. </LI> </UL> = เรียงลำดับด้วยจุด

การจัดข้อความหรือรูปภาพให้อยู่ตำแหน่งที่ต้องการ

< CENTER>.............................. < /CENTER> =จัดให้อยู่กึ่งกลาง

<P ALIGN = LEFT> ……….…......…… </P> = จัดให้อยู่ด้านซ้าย

<P ALIGN = RIGHT> ………….........… </P> = จัดให้อยู่ด้านขวา

เรียงคำจำกัดความและความหมาย

<DL> < DT>…(คำศัพท์.)… <DD>……….(คำจำกัดความ)........ </DL>

อ้างคำพูดหรือข้อเขียนให้อยู่ตรงกลาง

<BLOCKQUOTE>........(ข้อความ)......... </BLOCKQUOTE>

ข้อความวิ่งได้

<MARQUEE>........(ข้อความ)......... </MARQUEE>

.......(ข้อความ).........

ถ้าจะให้ข้อความแสดงออกมาเหมือนต้นฉบับโดยไม่เปลี่ยแปลงก็ใช้แท็กนี้

<PRE>........(ข้อความ)......... </PRE>

|หน้าต่อไป|