-๓-
การใส่รูปภาพ

เมื่อต้องการใส่รูปภาพใดลงไปในหน้าเว็บเพจ เราจะต้องก๊อปปี้ภาพนั้นมาเก็บไว้ที่โฟลเดอร์เดียวกับที่เราบันทึกไฟล์ HTMLนี้ไว้ ที่สำคัญเราจะต้องรู้จักชื่อและนามสกุลของภาพนั้นด้วย ซึ่งภาพที่ใช้ควรเป็นภาพที่ไม่เปลืองเนื้อที่มาก โดยควรเป็นภาพนามสกุล .Gif หรือ .JPEC เมื่อเอาภาพมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้แล้วก็เปิดไฟล์โนตเพจที่ต้องการแทรกรูปภาพขึ้นมา แล้วพิมพ์แท็กเดี่ยวนี้ลงไปตรงจุดที่เราต้องการวางรูปภาพไว้ แล้วก็บันทึก(SAVE)

<IMG SRC="(ชื่อภาพ.นามสกุล)" >

การใช้แท็กนี้ภาพจะปรากฏตามขนาดของภาพเดิม แต่ถ้าเราต้องการกำหนดขนาดของรูปภาพ เราจะต้องใช้แท็กต่อไปนี้

<IMG WIDTH="…….."HEIGHT="…..." SRC ="(ชื่อภาพ.นามสกุล)" >

การเอากรอบออกจากภาพใช้แท็กนี้

<IMG BORDER = "0" SRC =" (ชื่อภาพ.นามสกุล) " >

การใส่ตาราง

เมื่อต้องการสร้างตารางเพื่อจัดรูปแบบให้สวยงาม จะต้องใช้แท็กนี้ซึ่งเป็นแบบอัตโนมัติ คือย่อและขยายได้เองตามขนาดของข้อความหรือรูปภาพที่ใส่ลงไป

<TABLE  BORDER=" (ขนาดเบอร์เส้น)" >

<TR > <TD > ......ข้อความในคอลัมน์........</TD> </TR>

</TABLE>

.....ข้อความในคอลัมน์.....

ขนาดเบอร์เส้น 0 =ไม่มี , 1 = เล็กสุด ยิ่งเลขมากเส้นก็จะยิ่งใหญ่
<TR >      -       </TR>=จำนวนแถว จะเอากี่แถวก็เพิ่มใหม่ได้
<TD >...(ขัอความหรือรูปภาพ)....</TD >=จำนวนคอลัมน์ ซึ่งอยู่ภายในแต่ละแถว เราจะเพิ่มสักกี่คอลัมน์ก็ได้ในแต่ละแถว

ถ้าจะใส่สีเส้นของตารางก็ต้องใช้แท็กนี้

<TABLE   BORDER="…(ขนาดเบอร์เส้น)...” BORDERCOLOR="#....(รหัสสีของเส้น)........" >

เช่น จะให้มีเส้นสีแดง (จัดให้อยู่ตรงกลาง )

<CENTER><TABLE  BORDER="1"BORDERCOLOR="#FF0000" >

<TR > <TD > แถวที่ ๑ คอลัมน์ที่ ๑ </TD ><TD > แถวที่ ๑ คอลัมน์ที่ ๒ </TD ><TD > แถวที่ ๑ คอลัมน์ที่ ๓ </TD > </TR >

<TR > <TD > แถวที่ ๒ คอลัมน์ที่ ๑ </TD ><TD > แถวที่ ๒ คอลัมน์ที่ ๒ </TD ><TD > แถวที่ ๒ คอลัมน์ที่ ๓ </TD > </TR >

<TR > <TD >แถวที่ ๓ คอลัมน์ที่ ๑ </TD ><TD > แถวที่ ๓ คอลัมน์ที่ ๒ </TD ><TD > แถวที่ ๓ คอลัมน์ที่ ๓ </TD > </TR >

</TABLE ></CENTER>

(ตัวอักษรภายในตารางจะตัวเล็ก เราจะต้องใส่แท็กคำสั่งให้ตัวอักษรเปลี่ยนขนาดในทุกๆคอลัมน์เองและเราสามารถสร้างตารางซ้อนตารางได้ตามต้องการโดยการใส่แท็กตารางชุดใหม่ลงไปภายในแท็ก<TD > ......... </TD > ที่เราต้องการจะซ้อนตารางใหม่เข้าไป)

แถวที่ ๑ คอลัมน์ที่ ๑แถวที่ ๑ คอลัมน์ที่ ๒ แถวที่ ๑ คอลัมน์ที่ ๓
แถวที่ ๒ คอลัมน์ที่ ๑ แถวที่ ๒ คอลัมน์ที่ ๒ แถวที่ ๒ คอลัมน์ที่ ๓
แถวที่ ๓คอลัมน์ที่ ๑แถวที่ ๓ คอลัมน์ที่ ๒ แถวที่ ๓ คอลัมน์ที่ ๓

เราสามารถกำหนดขนาดของตารางและใส่สีพื้นของตารางได้โดยใช้แท็กนี้เพิ่มเข้าไปอีก

<TABLE   BORDER=".........." BGCOLOR="#.........." WIDTH=".........% " HEIGHT="........%">เช่น (จัดให้อยู่ตรงกลาง )

<CENTER><TABLE  BORDER="1"BORDERCOLOR="#FF0000" BGCOLOR="#99ccff" WIDTH="70%" HEIGHT="40%">

<TR > <TD > แถวที่ ๑ คอลัมน์ที่ ๑ </TD ><TD > แถวที่ ๑ คอลัมน์ที่ ๒ </TD ><TD > แถวที่ ๑ คอลัมน์ที่ ๓ </TD > </TR >

<TR > <TD > แถวที่ ๒ คอลัมน์ที่ ๑ </TD ><TD > แถวที่ ๒ คอลัมน์ที่ ๒ </TD ><TD > แถวที่ ๒ คอลัมน์ที่ ๓ </TD > </TR >

<TR > <TD >แถวที่ ๓ คอลัมน์ที่ ๑ </TD ><TD > แถวที่ ๓ คอลัมน์ที่ ๒ </TD ><TD > แถวที่ ๓ คอลัมน์ที่ ๓ </TD > </TR >

</TABLE ></CENTER>

แถวที่ ๑ คอลัมน์ที่ ๑ แถวที่ ๑ คอลัมน์ที่ ๒ แถวที่ ๑ คอลัมน์ที่ ๓
แถวที่ ๒ คอลัมน์ที่ ๑ แถวที่ ๒ คอลัมน์ที่ ๒ แถวที่ ๒ คอลัมน์ที่ ๓
แถวที่ ๓ คอลัมน์ที่ ๑ แถวที่ ๓ คอลัมน์ที่ ๒ แถวที่ ๓ คอลัมน์ที่ ๓

การเชื่อมโยง (link)

เราสามารถคลิกที่ข้อความหรือรูปภาพที่กำหนดไว้แล้วเปิดเว็บเพจหน้าใหม่ขึ้นมาได้โดยการสร้างเว็บเพจหน้าใหม่ขึ้นมาแล้วตั้งชื่ออย่าให้ซ้ำกับหน้าเดิมที่มีอยู่แล้วใช้แท็กนี้ คือ

ถ้าจะใช้ข้อความเชื่อมแล้วเปิดหน้าใหม่มาทับหน้าเดิมก็ใช้แท็กนี้

<A HREF = "(ชื่อหน้าเว็บเพจที่จะลิงค์ไป . นามสกุล HTML)"TARGET="_TOP">....(ข้อความที่ใช้เป็นจุดเชื่อม)....</A >

ถ้าจะใช้ข้อความเชื่อมแล้วเปิดหน้าใหม่มาโดยไม่ให้ทับหน้าเดิมก็ใช้แท็กนี้

<A HREF = "(ชื่อหน้าเว็บเพจที่จะลิงค์ไป . นามสกุล HTML)"TARGET="_BLANK" >...(ข้อความที่ใช้เป็นจุดเชื่อม)..</A >

ถ้าจะใช้ข้อความเชื่อมแล้วเมื่อปิดหน้าใหม่ก็จะกลับมาเปิดหน้าเดิมอีกก็ใช้แท็กนี้

<A HREF = "(ชื่อหน้าเว็บเพจที่จะลิงค์ไป . นามสกุล HTML)"TARGET="_PARENT">..(ข้อความที่ใช้เป็นจุดเชื่อม)..</A >

ถ้าจะใช้รูปภาพเป็นจุดเชื่อมก็ใช้แท็กนี้

<A HREF = "(ชื่อหน้าเว็บเพจที่จะลิงค์ไป . นามสกุล HTML) " ><IMG SCR = " (ชื่อภาพ.นามสกุลที่ใช้เป็นจุดลิงค์) " ></A >

แท็กนี้ใช้เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นโดยเปิดหน้าใหม่

<A HERF=HTTP://WWW.(ชื่อเว็บไซต์อื่นที่ต้องการลิงค์ไป) "TARGET="_BLANK" >(ข้อความ-รูปภาพที่ใช้เป็นจุดเชื่อม)</A >

เราสามารถกำหนดสีของตัวอักษรที่เชื่อมโยงในลักษณะต่างๆได้

<BODY BGCOLOR="#....."TEXT="....." LINK="....." VLINK="......" ALINK="......">
(TEXT=ชื่อสีของข้อความ, LINK=สีข้อความที่ใช้เป็นจุดลิงค์ที่ยังไม่ได้คลิก, VLINK=สีข้อความที่คลิกไปแล้วในครั้งก่อนๆ, ALINK=สีข้อความเมื่อคลิกแล้วครั้งหลังสุด,โดยเราสารมารถใส่ชื่อสีเป็นภาษาอังกฤษได้เลย ถ้าเป็นสีพืนฐาน เช่นRED,BLUE,PURPLE,BLACK เป็นต้น)

ถ้าจะให้เว็บมีเสียงเพลงก็ให้ก๊อปปี้ไฟล์เสียงมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์แล้วใช้แท็กนี้

<EMBED SRC=" (ชื่อเพลง.นามสกุล) " > = ฝังลงที่ใดเมื่อเปิดหน้าเว็บนี้เพลงจะดังขึ้นเอง

<A HREF =" (ชื่อเพลง.นามสกุล) " > ....(ประโยคที่เป็นจุดเชื่อม) ....</A > = เมื่อคลิกเพลงจึงจะดังขึ้น

ลิงค์อีเมล์(เพียงจะเปิดโปรแกรมMicrosoft Outlook ขึ้นมาเท่านั้น)

<A HREF = " (ชื่ออีเมล์) " > ....(ประโยคที่ใช้เชื่อม).... </A >

(ถ้าต้องการศึกษาให้ละเอียดสามารถศึกษาได้ที่ สนามบินดอทคอม www.sanambin.com )
การสร้างเวบไซต์

เว็บไซต์จะประกอบด้วยเว็บเพจหลายๆหน้าและมีการลิงค์ถึงกันได้ ซึ่งการสร้างจะต้องตั้งชื่อเว็บเพจหน้าแรกหรือโอมเพจให้เป็น index.html หรือ index.htm (หรือ default.htm หรือ default.html ก็ได้ แต่เซิบเวอร์บางแห่งจะใช้ .html เท่านั้นจะใช้ .htm ไม่ได้)เพราะเวลานำขึ้นไปไว้บนอินเตอร์เน็ตแล้ว เมื่อมีคนเปิดเข้ามาดูเว็บไซต์เรา บราวเซอร์จะเรียกหาโฮมเพจมาเปิดก่อนเสมอ แล้วที่โฮมเพจจะมีการลิงค์ไปยังหน้าต่อๆไปได้อีก ที่สำคัญ รูป,ภาพ,หรือเสียงของเว็บเพจใด จะต้องอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับเว็บเพจนั้นเสมอ รวมทั้งต้องมีการทดสอบลิงค์ให้ใช้งานได้ไม่ผิดพลาด

เมื่อสร้างเว็บไซต์ได้แล้วทีนี้ก็ต้องนำขึ้นไปไว้บนอินเตอร์เน็ต เพื่อให้คนอื่นมาเปิดดู ซึ่งการนำขึ้นไปไว้บนอินเตอร์เน็ตก็มีผู้ให้บริการอยู่มากมาย ซึ่งมีทั้งอย่างเสียเงินที่ให้เนื้อที่มาก และอย่างฟรีที่ให้เนื้อที่ไม่มาก ซึ่งก็มากพอจะเก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษรได้มากพอสมควร(ถ้าเป็นรูปภาพและเสียงจะใช้เนื้อที่มาก)

ส่วนเรื่องการนำเว็บไซต์ของเราที่สร้างเสร็จแล้วขึ้นไปไว้บนอินเตอร์เน็ต (Update) นั้นก็ไม่ยาก โดยเราต้องรู้จักผู้ให้บริการพื้นที่ (server) สำหรับบรรจุเว็บไซต์เสียก่อน ซึ่งถ้าจะใช้บริการพื้นที่ฟรีก็มีให้เลือกมากมาย เช่น เว็บฟรีที่น่าใช้ของไทยคือพิษณุโลกดอทคอม http://www.thcity.com (ไม่มีโฆษณา) ซึ่งเว็บนี้เราสามารถซื้อโดเมนเนมราคาถูกได้ เช่น www.whatami.net รวมทั้งยังมีเว็บบอร์ดฟรีแถมให้อีกด้วย หรือจะค้นหาได้จาก google หรือ sanook โดยค้นจากคำว่า "พื้นที่ฟรีสร้างเว็บไซต์" หรือ freehomepage

ถ้าจะติดตั้งตัวนับจำนวนผู้เข้ามาชมก็ต้องไปขอใช้บริการจากเวบที่เขาให้บริการฟรี เช่นจาก www.cgi2you.com โดยสมัครและกรอกข้อมูลของเราลงไป ถ้าสำเร็จเขาจะให้แท็กสำหรับฝังไว้ที่หน้าโฮมเพจของเรา เมื่อมีผู้เข้ามาชมตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ที่มาเปิดดู รวมทั้งยังมีสมุดเยี่ยมและเว็บบอร์ดให้ผู้เข้าชมสามารถเขียนข้อความติชมได้อีกด้วย และถ้าต้องการให้ผู้ชมส่งที่อยู่เว็บของเราไปให้เพื่อนของเขาทางอีเมล์ก็สามารถไปขอได้ที่ http://www.tellingpeople.com โดยกรอกข้อความสมัครลงไป แล้วเขาก็จะให้แท็กมา ก็ให้เราก๊อปปี้เอามาวางไว้ที่หน้าเว็บที่เราต้องการก็เป็นอันใช้ได้

********************************************************
รายละเอียดนั้นเราจะต้องทดลองปฏิบัติเอาเอง โดยขยันฝึกฝนและเปิดแหล่งกำเหนิด(SAUCE)
จากเวบต่างๆมาดูและคัดลอกมาทดลองใช้


แหล่งค้นหาข้อมูลทั่วโลก

เราสามารถค้นหาข้อมูลที่มีอยู่ในอินเตอร์เน็ตได้ง่ายๆด้วยการใช้บริการของเว็บไซต์ google ด้วยการพิมพ์คำที่เราต้องการลงไปแล้วกด enter หรือ ค้นหา แล้วเว็บของ google ก็จะค้นหาเว็บไซต์ที่เราต้องการมาให้ทันที ซึ่งก็อาจมีหลายเว็บ หรือหลายหน้าให้เลือก จุดสำคัญอยู่ที่การพิมพ์คำที่ต้องการลงไป ถ้าพิมพ์ถูกก็จะพบเว็บที่ต้องการ แต่ถ้าพิมพ์ผิดก็จะได้เว็บที่ไม่ต้องการ เราต้องทดลองพิมพ์ใหม่ไปเรื่อยๆ และเราสามารถเพิ่มเว็บของเราเข้าไปใน google ด้วยก็ได้

www.google.co.th

*****************************