ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง

************

เรื่องพระพุทธเจ้า

ชาวพุทธที่ไม่ได้ศึกษาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจอย่างถูกต้อง ก็จะมีความเชื่อกัน (ผิดๆ) ว่า พระพุทธเจ้านั้นคือบุคคลที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต คือเจ้าชายสิทธัตถะได้แสวงหาสัจธรรม จนได้ตรัสรู้อริยสัจ ๔ แล้วพระองค์ก็ได้กลายเป็นพระพุทธเจ้า และปัจจุบันพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว เราจึงไม่สามารถพบพระพุทธเจ้าได้อีกแล้ว

แต่ในความเป็นจริงนั้น การมองว่าตัวตนบุคคลเป็นพระพุทธเจ้านั้น ยังเป็นการมองย่างผิวเผินจึงทำให้ไม่รู้ว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าจริง ซึ่งถ้ามองกันอย่างผิวเผินเช่นนี้ ใครๆก็แอบอ้างว่าเขาเป็นพระพุทธเจ้าได้ หรือใครๆก็บอกว่าคนนั้นคนนี้เป็นพระพุทธเจ้าได้  และเมื่อมีคนเชื่อก็จะทำให้ผู้ที่เชื่อแล้วนำเอาคำสอน ที่อ้างว่าเป็นคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ ก็อาจทำให้เขาได้รับคำสอนที่ผิดเพี้ยนได้ เพราะไม่รู้แจ้งว่าใครคือพระพุทธเจ้าพระองค์จริง

ความพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เป็นที่ร่างกาย แต่หมายถึงสภาวะจิตที่ประกอบด้วยความบริสุทธิ์ (ไม่มีกิเลสครอบงำจิต) มีเมตตา (ไม่เป็นศัตรูกับใครๆ) มีปัญญา (เห็นแจ้งชีวิตและโลก) และมีนิพพาน (ความสงบเย็น) ที่ใครๆก็ตามที่สามารถทำจิตให้มีปัญญาและสมาธิได้แม้เพียงชั่วคราว ก็จะได้พบกับสภาวะจิตที่แท้จริงของพระพุทธและอรหันต์ได้ ซึ่งเมื่อเราสามารถปฏิบัติตามหลักอริยมรรคของอริยสัจ ๔ จนจิตบรรลุถึงความบริสุทธิ์ มีเมตตา มีปัญญา และนิพพานได้แล้วแม้เพียงชั่วคราว ก็เรียกอย่างสมมติว่า เราได้พบพระพุทธเจ้าพระองค์จริงแล้ว และเมื่อพบพระพุทธเจ้าแล้วก็จะทำให้พบพระธรรมและพระสงฆ์ที่แท้จริงตามมาด้วยทันที

สรุปได้ว่าสิ่งที่เป็นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นั้นไม่ใช่บุคคล แต่เป็นสภาวะจิตที่บริสุทธิ์ มีเมตตา มีปัญญา และมีนิพพาน ที่สามารถปรากฏได้ในจิตของเราทุกคน เมื่อได้ปฏิบัติสมาธิจนความทุกข์ได้ดับลงและนิพพานปรากฏจริงๆแล้วแม้เพียงชั่วคราว แต่เมื่อพบแล้วเราอาจจะไม่เชื่อว่านี่คือพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ เพราะเราถูกความเชื่อว่า “พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์นั้น จะต้องเป็นผู้วิเศษหรือสูงส่งอย่างยิ่ง จนเราไม่สามารถพบเห็นท่านได้ด้วยจิตของเราเอง” ครอบงำเอาไว้ แต่ถ้าเรามีปัญญาเห็นแจ้งอนัตตาแล้วเราก็จะพบว่า พระพุทธเจ้านั้นทรงประทับอยู่เบื้องหลังความโง่ (ความโง่ก็คือ อวิชชา คือความรู้ว่ามีตนเอง ที่ทำให้จิตเกิดความรู้สึกว่ามีตนเองขึ้นมา) ของเรานี่เอง เมื่อเราเอาความโง่ออกไป เราก็จะพบพระพุทธเจ้าได้

เตชปัญโญ ภิกขุ

อาศรมพุทธบุตร เกาะสีชัง ชลบุรี

๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.whatami.net

*********************
หน้ารวมบทความ
*********************