ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง

************

เรื่องสิ่งสูงสุดที่ควรเคารพ

ชาวพุทธที่ไม่ได้ศึกษาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจอย่างถูกต้อง ก็จะมีความเชื่อกัน (ผิดๆ) ว่า สิ่งสูงสุดที่ชาวพุทธควรเคารพก็คือพระพุทธเจ้า โดยสิ่งที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธรูป ดังนั้นจึงเชื่อว่าพระพุทธรูปจะมีฤทธิ์หรือมีอำนาจ สามารถดลบันดาลสิ่งทีเราปรารถนาได้ เช่น คุ้มครองให้ชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัย หรือช่วยให้ร่ำรวย หรือช่วยให้เพศตรงข้ามหลงรัก หรือช่วยให้มีบุตรได้ หรือช่วยให้ร่ำรวย หรือช่วยให้ชีวิตสุขสบาย หรือช่วยให้หายจากโรคร้ายต่างๆได้ หรือช่วยให้การปฏิบัติธรรมมีความเจริญก้าวหน้า หรือช่วยให้บรรลุนิพพานได้ เป็นต้น

แต่ในความเป็นจริงนั้น แม้พระพุทธเจ้าก็ยังเคารพพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ขึ้นมา โดยพระธรรมนั้นก็คือ ความจริงของธรรมชาติที่มีอยู่ก่อนแล้ว พระพุทธเจ้าเพียงค้นพบ (ตรัสรู้) แล้วนำมาจำแนกแจกแจงให้เข้าใจได้ง่าย เพื่อนำมาสอนแก่ผู้ที่ปรารถนาจะค้นพบเท่านั้น

สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เรียกว่า อริยสัจ ๔ อันเป็นความจริงสูงสุดที่มีคุณค่าหรือประโยชน์สูงสุดสำหรับมนุษย์ เพราะเป็นความจริงที่จะช่วยให้ผู้ที่ค้นพบได้เกิดปัญญาเห็นแจ้งชีวิต และเมื่อเห็นแจ้งชีวิตก็ย่อมที่จะรู้จักวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ได้รับสิ่งที่มีคุณค่าหรือประโยชน์สูงสุดสำหรับชีวิตได้ โดยสิ่งที่มีคุณค่าหรือประโยชน์สูงสุดสำหรับมนุษย์ทุกคนก็คือ นิพพาน หรือความไม่มีทุกข์

สรุปได้ว่า แม้พระพุทธเจ้าก็ยังเคารพพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ ดังนั้นเมื่อเราเคารพพระพุทธเจ้า เราก็ต้องเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพด้วย ซึ่งการเคารพนี้ไม่ได้หมายถึงการกราบบูชาหรืออ้อนวอนให้พระธรรมมาช่วยเหลือให้เราได้ในสิ่งที่เราปรารถนา อย่างที่คนไม่เข้าใจทั้งหลายเชื่อกันอยู่ แต่ว่าเป็นการปฏิบัติตามพระธรรมอย่างเคร่งครัดและจริงจัง แล้วพระธรรมนั้นก็จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ ความเดือดร้อน และมามีความสงบสุขได้อย่างมั่นคง

เตชปัญโญ ภิกขุ

อาศรมพุทธบุตร เกาะสีชัง ชลบุรี

๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.whatami.net

*********************
หน้ารวมบทความ
*********************