ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง

************

เรื่องสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่สอน

ชาวพุทธที่ไม่ได้ศึกษาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจอย่างถูกต้อง ก็จะมีความเชื่อกัน (ผิดๆ) ว่า พระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรม หรือเรื่องการเวียนว่ายตาย-เกิดทางร่างกาย ซึ่งก็ทำให้เกิดมีคำสอนเรื่องนรก สวรรค์อย่างเป็นสถานที่ และเรื่องเทวดา นางฟ้า อย่างที่เป็นตัวตนบุคคล รวมทั้งเรื่องกรรมชนิดข้ามภพข้ามชาติเป็นต้น ขึ้นมาปะปนอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้า

แต่ความจริงนั้นมีเรื่อง ๔ เรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่สอน (ที่เรียกว่าอจินไตย ๔) อันได้แก่

๑. พุทธวิสัย คือเรื่องที่เกี่ยวกับพระอริยะทั้งหลาย คือเรื่องของพระพุทธเจ้า และเรื่องของพระอริยะบุคคลทุกระดับ

๒. ฌานวิสัย คือเรื่องที่เกี่ยวกับสมาธิระดับสูง

          ๓. กรรมวิบาก คือเรื่องกรรมและผลของกรรม

          ๔. โลกจินตา คือเรื่องของชาวโลก

          สาเหตุที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนเรื่องทั้ง ๔ นี้ก็เพราะเรื่องเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและปฏิบัติเพื่อดับทุกข์หรือเพื่อความพ้นทุกข์ หรือไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาเลย แต่ที่สำคัญก็คือเรื่องทั้ง ๔ นี้เป็นเรื่องที่จะทำให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจผิดต่อคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าได้ และเป็นเรื่องที่จะทำให้ผู้ศึกษาจมติดอยู่ในเรื่องเหล่านี้จนไม่สนใจเรื่องการดับทุกข์ โดยเฉพาะเรื่องกรรมและผลของกรรมนั้น ถ้าเป็นเรื่องกรรมและผลของกรรมชนิดข้ามภพข้ามชาตินั้น จะเป็นคำสอนที่ไม่ใช่คำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า แต่เป็นคำสอนที่ตรงข้ามกับคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า ถ้าผู้ศึกษาเกิดความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าได้ แล้วก็จะไม่ได้รับประโยชน์ต่อคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าได้

ดังนั้นถ้าเราจะศึกษาเรื่องการดับทุกข์ เราก็ต้องละเว้นไม่ไปศึกษาเรื่องทั้ง ๔ นี้ คือให้เรามุ่งศึกษาเฉพาะเรื่องการดับทุกข์เท่านั้น แต่ถ้าเราศึกษาจนเข้าใจหลักคำสอนเรื่องการดับทุกข์อย่างถูกต้องแล้ว จะมาศึกษาในภายหลังก็ได้ เพราะมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว จึงไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือจมติดอยู่จนเกิดโทษได้

เตชปัญโญ ภิกขุ

อาศรมพุทธบุตร เกาะสีชัง ชลบุรี

๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.whatami.net

*********************
หน้ารวมบทความ
*********************