ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เทอม ๑ ภาคเรียนที่ ๒


แบบทดสอบ วิชาพระพุทธศาสนา ส ค 42162 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเกาะสีชัง
ชื่อ-นามสกุล................................เลขที่.........วันที่............เดือน.................... พ.ศ. .................
คำสั่งให้เขียนคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

๑. พุทธศาสนาสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ด้านความเชื่ออย่างไร?ตอบ...........................................................
๒. ทำไมการศึกษาวิทยาศาสตร์จึงไม่รู้จบ?ตอบ......................................................................
๓. วิทยาศาสตร์มุ่งศึกษาธรรมชาติเพื่ออะไร?ตอบ..............................................................
๔. พุทธศาสนามุ่งแสวงหาความจริงมาตีแผ่เพื่ออะไร?ตอบ...............................................................
๕. จงบอกกระบวนการคิดตามนัยวิทยาศาสตร์มา ๒ ข้อ?ตอบ๑..................................................๒.........
๖. การคิดสืบจากผลไปหาเหตุคือการคิดเช่นไร?ตอบ.................................................................
๗. การคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดาคือการคิดเช่นไร?ตอบ...................................................................
๘. การคิดแบบอริยสัจคือการคิดเช่นไร?ตอบ.......................................................................
๙. การคิดแยกคุณค่าแท้และคุณค่าเทียมคือการคิดเช่นไร?ตอบ...............................................................
๑๐. กรรมในพุทธศาสนาหมายถึงอะไร?ตอบ.........................................................................
๑๑. วิบากกรรมคืออะไรและให้ผลเมื่อไร?ตอบ.....................................................................
๑๒. เรื่องกรรมเช่นไรที่ไม่ใช่ของพุทธศาสนา?ตอบ....................................................................
๑๓. สรุปแล้วเรื่องกรรมในพุทธศาสนาก็คือการสอนเรื่องอะไร?ตอบ.............................................................
๑๔. เมื่อเราทำสิ่งใดลงไปมันจะมีผล ๒ ทางได้แก่อะไรบ้าง?ตอบ๑.........................................๒....................
๑๕. อริยสัจ ๔ เป็นหลักอะไร?ตอบ..........................................................
๑๖. อริยสัจ ๔ ได้แก่อะไรบ้าง?ตอบ๑.............................๒...................๓...............๔................
๑๗. ความทุกข์ซ่อนเร้นเป็นเช่นไร?ตอบ...........................................................................
๑๘. โดยสรุปความทุกข์เกิดจากอะไร?ตอบ........................................................
๑๙. นิพพานหมายถึงอะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร?ตอบ.........................................................................
๒๐. กฎไตรลักษณ์ได้แก่อะไรบ้าง?ตอบ๑......................................๒..........๓.....................
๒๑. ให้บรรยายมาว่าทำไมเราจึงเชื่อจากหลักกามลามสูตรทั้ง ๑๐ ข้อไม่ได้ และเราจะเชื่อได้จากอะไร?(๑๐ คะแนน)
****************************
แบบทดสอบปลายภาค วิชาพระพุทธศาสนา (ส ๔๒๑๐๔)
ชั้นม. ๕ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ภาคเรียนที่ ๒ โรงเรียนเกาะสีชัง
ชื่อ-นามสกุล........................................................................เลขที่.......วันที่.............เดือน.................... พ.ศ. .................
**************************
คำสั่ง ให้เขียนคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง(๓๐ คะแนน)

๑. หน้าที่ของมนุษย์มีอยู่ ๓ ประเภทได้แก่อะไรบ้าง?ตอบ๑..............................๒.................................... ๓............................
๒. โทษของกิเลสมีอะไรบ้าง?ตอบ๑....................................๒..................... ๓.....................................
๓. อุปกิเลสหมายถึงอะไร?ตอบ............................... จงบอกอาการของอุปกิเลสมา ๔ ข้อ? ตอบ๑......................๒.............................๓........................๔.............................
๔. อารมณ์ของโลกนี้สรุปได้ ๓ อย่างได้แก่อะไรบ้าง?ตอบ๑................๒................๓...................
๕. นิสัยของคนเราเกิดมาจากอะไร?ตอบ...........................................................
๖. มนุษย์จะมีความเห็นและความเชื่อตามอะไรได้บ้าง?ตอบ๑...........................๒..........................๓..........................
๗. เด็กมีอะไรเป็นกำลัง?ตอบ..................................................
๘. สตรีมีอะไรเป็นกำลัง?ตอบ...................................................
๙. คนพาลมีอะไรเป็นกำลัง?ตอบ...................................................................
๑๐. บัณฑิตมีอะไรเป็นกำลัง?ตอบ....................................................................
๑๑. หลักในการพูดนั้นเราควรพูดคำพูดที่เป็นเช่นไร?ตอบ................................................
๑๒. เราควรปฏิบัติอย่างไรกับอดีต?ตอบ..................................กับอนาคต?ตอบ................................... และกับปัจจุบัน?ตอบ...........................................................
๑๓. เราควรพิจารณาอย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้ประมาท?ตอบ๑................................................. ๒....................................................
๑๔. คนที่ตั้งใจพูดโกหกนั้นแสดงว่าเขาเป็นคนเช่นไร?ตอบ.....................................................
๑๕. ในการจะศึกษาสิ่งใดให้แจ่มแจ้งนั้นเราควรศึกษาเช่นไร?ตอบ...................................................
****************************