ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เทอม ๑ ภาคเรียนที่ ๒


แบบทดสอบ วิชาพระพุทธศาสนา ส ค 41142 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเกาะสีชัง
ชื่อ-นามสกุล.........................เลขที่.........วันที่............เดือน.................... พ.ศ. .................
คำสั่งให้เขียนคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง


๑. แก่นพุทธศาสนาอยู่ที่ใด?ตอบ.........................................................
๒. จีน ไต้หวัน เวียดนามนับถือพุทธศาสนานิกายใด?ตอบ............................................
๓. ศาสนาช่วยให้โลกมีอารยธรรมได้อย่างไร?ตอบ....................................................................
๔. พุทธศาสนานิกายเซนอยู่ในประเทศใด?ตอบ..............................................
๕. ผู้ที่นับถือพุทธศาสนาส่วนใหญ่อยู่ในทวีปใด?ตอบ......................................
๖. คำสอนที่เป็นหลักใหญ่ในพุทธศาสนามีว่าอย่างไร?ตอบ๑...........................๒..............................๓............
๗. การให้อะไรที่ชนะการให้ทั้งปวง?ตอบ........................................
๘. เมื่อเราทำชั่วไปด้วยเจตนาเรียกว่าเป็นอะไรและให้ผลอย่างไร?ตอบ...........................................................
๙. ถ้าเราทำดีปนชั่วจะเกิดผลอย่างไร?ตอบ.............................................................
๑๐. นรก-สวรรค์ในพุทธศาสนาหมายถึงอะไร?ตอบ..................................................................
๑๑. อริยสัจ ๔ มีอะไรบ้าง?ตอบ๑................๒................๓..................๔..................
๑๒. พุทธศาสนาสอนว่าตายแล้วไปไหน?ตอบ............................................................................
๑๓. พระเจ้าประเสนทิโกศลแสดงความเคารพพระพุทธเจ้าอย่างไร?ตอบ.....................................................................
๑๔. ใครสร้างวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา และชื่อวัดอะไร?ตอบ............................................................
๑๕. ใครยุยงให้พระเจ้าอชาตศัตรูปลงพระชมพระบิดา?ตอบ.....................................................
๑๖. พุทธศาสนาเผยแพร่มายังสุวรรณภูมิในสมัยใดของอินเดีย?ตอบ...................................................................
๑๗. หมอชีวกเป็นบุตรของใคร?ตอบ.........................................................................
๑๘. จงบอกมารยาทในการไปหาพระสงฆ์ที่วัดมา ๒ ข้อตอบ๑...............................................๒..............
๑๙. จงบอกมารยาทในที่ประชุมมา ๒ ข้อ?ตอบ๑........................................................๒....................
๒๐. การบรรพชาคืออะไร?ตอบ.................................และการอุปสมบทคืออะไร?ตอบ..........................
๒๑. ให้เรียบเรียงเรื่องลักษณะประชาธิปไตยในพุทธศาสนามา ๑๐ บรรทัด (๑๐ คะแนน)
************************
แบบทดสอบปลายภาค วิชาพระพุทธศาสนา (ส ๔๑๑๐๒)
ชั้นม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ภาคเรียนที่ ๒ โรงเรียนเกาะสีชัง
ชื่อ-นามสกุล..............................................เลขที่.......วันที่.............เดือน.................... พ.ศ. .................
**************************
คำสั่ง ให้เขียนคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง(๓๐ คะแนน)

๑. จงบอกนิสัย ๔ ของพระสงฆ์ว่ามีอะไรบ้าง?ตอบ๑...........................................๒.............................. ๓...................................๔.............................
๒. จงบอก อกรณีกิจ ๔ ของพระสงฆ์ว่ามีอะไรบ้าง?ตอบ๑.......................................๒..................................... ๓.......................................๔................................................
๓. พระสงฆ์มีหน้าที่ในการพัฒนาจิตใจอย่างไร?ตอบ.............................................
๔. การปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์โดยการปฏิบัติตามคำสอนของท่านอย่างไรบ้าง?ตอบ๑.................................. ๒.....................................................๓...................................................๔...........................................
๕. สมาธิใช้งานต่างกับสมาธิขั้นสูงอย่างไร?ตอบ............................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................
๖. อาการอะไรบ้างที่ครอบงำจิตของเราแล้วทำให้ไม่มีสมาธิ?ตอบ๑....................................๒..................................๓......................................๔..........................................................
๗. กสิน หมายถึงอะไร?ตอบ.................................................................ตัวอย่างเช่น.................................
๘. จงบอกวิธีฝึกกสินมาพอเข้าใจ?ตอบ๑......................................๒................................ ๓..............................๔............................
๙. ถ้าเรามีปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมพร้อม เราจะเป็นเช่นไร?ตอบ............................................................
๑๐. การเรียนหนังสือจะทำให้เกิดปัญญาขั้นใด?ตอบ....................................................... ส่วนการฝึกงานจะทำให้เกิดปัญญาขั้นใด?ตอบ.................................................................................
๑๑. เราต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างจึงจะเป็นนักปราชญ์ได้?ตอบ๑..........................๒.................................. ๓.....................................๔.........................
๑๒. การหมั่นระลึกถึงความตายอยู่เสมอจะช่วยให้เกิดปัญญาได้อย่างไร?ตอบ...................................
๑๓. ในเรื่องอาหารนั้นเราควรพิจารณาอย่างไรจึงจะซาบซึ้งถึงคุณค่าที่แท้จริงของมันได้?ตอบ.................................... ....................
๑๔. ในเรื่องเสื้อผ้านั้นเราควรพิจารณาอย่างไรจึงจะซาบซึ้งถึงคุณค่าที่แท้จริงของมันได้?ตอบ.................................
๑๕. สีลํ โลเก อนุตรํ อ่านว่าอย่างไร?ตอบ.....................................................................
น หิ มุญฺเจยฺย ปาปิกํ อ่านว่าอย่างไร?ตอบ............................................................................................................
************************