ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เทอม ๑ ภาคเรียนที่ ๒

แบบทดสอบ วิชาพระพุทธศาสนา สค ๓๒๑๒๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเกาะสีชัง

ชื่อ-นามสกุล.............................เลขที่......./......วันที่...........เดือน.......... พ.ศ. .................
*************************
คำสั่งให้เขียนคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง(๑๐ คะแนน)


๑. ทำไมพุทธศาสนาจึงไม่สอนให้เชื่อเรื่องไสยศาสตร์?ตอบ.................................
๒. จงบอกมูลเหตุให้เกิดศาสนามา ๒ ข้อ?ตอบ๑............................
๒......................................................................
๓. เราได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการนับถือพุทธศาสนา?ตอบ๑........................................๒................
๔. กิเลสคืออะไร?ตอบ...................................................ได้แก่อะไรบ้าง?ตอบ๑.............๒............๓........
๕. การให้สูงสุดคือการให้อะไร?ตอบ............................................................
๖. กรรมคืออะไร?ตอบ....................................................และให้ผลอย่างไร?ตอบ..............................
๒........................................๓.........................................๔...............
๘. ตระกูลที่ร่ำรวยจะล่มจมลงเพราะเหตุอะไรบ้าง?ตอบ๑...........................................................๒...........
๓.....................................................๔............................
๙. พระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าได้แก่ใคร?ตอบ.............................และเบื้องซ้ายได้แก่ใคร?ตอบ............
๑๐. ฉัตตปาณิอุบาสกมีคุณธรรมอะไรที่ควรถือเอาเป็นแบบอย่าง?ตอบ.............................................
๑๑. ให้เขียนบทความเรื่อง “การค้าขายที่ไม่ชอบธรรม” มา ๑๐ บรรทัด(๑๐ คะแนน)
**************************
แบบทดสอบปลายภาค วิชาพระพุทธศาสนา (ส ๓๒๑๐๑)
ชั้นม. ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ภาคเรียนที่ ๒ โรงเรียนเกาะสีชัง
ชื่อ-นามสกุล.....................................เลขที่......./.....วันที่.............เดือน.................... พ.ศ. .................
**************************
คำสั่ง ให้เขียนคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง(๓๐ คะแนน)

๑. การมีมารยาทดีจะมีผลอย่างไรกับอนาคตของเรา?ตอบ...........................................................
๒. การทำบุญในพุทธศาสนานั้นทำเพื่ออะไร?ตอบ........................................................
๓. วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกคือวันอะไร?ตอบ....................................
๔. สมาธิใช้งานจะต่างกับสมาธิขั้นสูงอย่างไร?ตอบ...........................................................
๕. ถ้าจิตไม่มีสมาธิจะมีอาการอย่างไร?ตอบ....................................................................
๖. การฝึกกำหนดจิตให้จับอยู่ที่ลมหายใจตลอดเวลานั้นเป็นการฝึกอะไร?ตอบ.................................
๗. สมาธิมีประโยชน์อะไรบ้าง?ตอบ๑.......................๒..........................๓........................
๘. ปัญญาทางโลกจะช่วยอะไรเราได้บ้าง?ตอบ.............................................................
๙. ปัญญาทางธรรมจะช่วยอะไรเราได้บ้าง?ตอบ................................................................
๑๐. ปัญญาที่ทำให้เกิดความเข้าใจคือปัญญาที่เกิดมาจากอะไร?ตอบ.................................
๑๑. ปัญญาที่ทำให้เกิดความเห็นแจ้งคือปัญญาที่เกิดมาจากอะไร?ตอบ....................................................
๑๒. ถ้าเราต้องการจะเป็นนักปราชญ์เราต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?ตอบ๑...................๒................................. ๓.......................๔........................
๑๓. จงบอกหลักในการฟังให้เกิดปัญญามา ๔ ข้อ?ตอบ๑........................๒................................ ๓.................................๔.................................
๑๔. หลักการคิดอย่างวิทยาศาสตร์นั้นเป็นอย่างไร?ตอบ๑.............๒.......................๓...............
๑๕. การคิดตามหลักอริยสัจ ๔ นั้นคือการคิดอย่างไร?ตอบ๑..........................๒....................... ๓.........................๔..........................
**************************