ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เทอม ๑ ภาคเรียนที่ ๒

แบบทดสอบ วิชาพระพุทธศาสนา สค ๓๑๑๑๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเกาะสีชัง
ชื่อ-นามสกุล...............................................................เลขที่......./......วันที่............เดือน.................... พ.ศ. .................
*************************
คำสั่งให้เขียนคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง( ๑๐ คะแนน)

๑. จงบอกหลักความเชื่อในพุทธศาสนามา ๒ ข้อ?ตอบ๑.........................................................................................
๒........................................................................................
๒. จงบอกหลักคำสอนในพุทธศาสนามา ๒ ข้อ?ตอบ๑.........................................................................................
๒........................................................................................
๓. พุทธศาสนานับถืออะไรเป็นสิ่งสูงสุด?ตอบ..................................................
๔. หลักคำสอนโดยสรุปของพุทธศาสนามีว่าอย่างไร?ตอบ๑.........................๒......................๓...................................
๕. ประเทศไทยนับถือพุทธศาสนานิกายอะไร?ตอบ............................................
๖. ความชั่วโดยสรุปคืออะไร?ตอบ..................................................................................................
๗. ความดีโดยสรุปคืออะไร?ตอบ....................................................................................................
๘. นิพพานคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร?ตอบ...................................................................................................
๙. การบูชาที่แท้จริงคืออะไร?ตอบ.........................................................................................................................
๑๐. มนุษย์ต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะช่วยให้โลกมีสันติภาพ?ตอบ๑..........................................................................
๒..........................................................................
๑๑. ให้เขียนบทความเรื่องหลักคำสอนโดยสรุปของพุทธศาสนามา ๑๐ บรรทัด ( ๑๐ คะแนน)

**********************
แบบทดสอบปลายภาค วิชาพระพุทธศาสนา (ส ๓๑๑๐๑)
ชั้นม. ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ภาคเรียนที่ ๒ โรงเรียนเกาะสีชัง
ชื่อ-นามสกุล...................................................เลขที่......./.....วันที่.............เดือน.................... พ.ศ. .................
**************************
คำสั่ง ให้เขียนคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง(๓๐ คะแนน)

๑. ปัญญาเกิดขึ้นได้จากอะไรบ้าง?ตอบ๑.........................๒..................๓.......................
๒. การฟังให้เกิดปัญญานั้นคือฟังอย่างไร?ตอบ๑.........................๒...........................๓..........................
๓. การคิดอย่างวิทยาศาสตร์คือการคิดเช่นไร?ตอบ๑..................๒...................๓...................
๔. พระรัตนตรัยหมายถึงอะไร?ตอบ........................................ได้แก่๑.......................๒.....................๓...............
๕. เมื่อพบพระสงฆ์ในที่สาธารณะเราควรปฏิบัติอย่างไร?ตอบ......................................................
๖. เราควรใช้สรรพนามแทนพระสงฆ์ทั่วๆไปว่าอย่างไร?ตอบ..........................................
๗. สตรีควรถวายของแก่พระสงฆ์อย่างไร?ตอบ......................................................
๘. การไหว้พ่อแม่ครูอาจารย์นั้นควรไหว้อย่างไร?ตอบ...............................................................
๙. จงบอกมารยาทในห้องเรียนมา ๓ ข้อ?ตอบ๑....................๒..................๓..................
๑๐. จงบอกมารยาทในการไปเยี่ยมผู้อื่นมา ๓ ข้อ?ตอบ๑...................๒................. ๓................................
๑๑. จงบอกมารยาทในการสนทนามา ๓ ข้อ?ตอบ๑................๒.............. ๓..........................
๑๒. พิธีอุปสมบทคือการบวชอะไร?ตอบ....................................
๑๓. พิธีบรรพชาคือการบวชอะไร?ตอบ..............................
๑๔. ในวันสำคัญทางศาสนาเราควรปฏิบัติตนอย่างไร?ตอบ.....................................................
๑๕. มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร อ่านว่าอย่างไร?ตอบ......................................................
**************************