ศีล ๕

(หลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดวามปกติสุขขั้นพื้นฐาน ๕ ประการ)
๑.การไม่ล่วงละเมิดชีวิตของผู้อื่น ซึ่งได้แก่ชีวิตทางร่างกายของมนุษย์และสัตว์ ไม่ว่าจะทำเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำก็ตาม
การล่วงละเมิดก็ได้แก่
–การฆ่าให้ตาย
–การทำให้เจ็บปวด หรือทำให้พิการ หรือสร้างความรำคาญใจให้ผู้อื่น
–การกักขังให้สูญเสียอิสรภาพทางกาย
๒.การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่น ซึ่งเป็นของที่มีเจ้าของและเจ้าของเขาหวงแหนให้เสียหาย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือทรัพย์สินเงินทองใดๆก็ตาม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติของประเทศชาติทั้งหลายด้วย ไม่ว่าจะทำเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำก็ตาม
การล่วงละเมิดก็ได้แก่
–การลักขโมย
–จี้ปล้น
–คดโกง
–รับสินบน(คอรัปชั่น)
–หลอกลวงด้วยวิธีการต่างๆ
–ใช้อำนาจบีบบังคับขู่เข็ญ
–การทำลายให้เสียหาย เช่น วางเพลิง ทุบตี เป็นต้น
๓. การไม่ล่วงละเมิดกามารมณ์ของผู้อื่น ซึ่งก็ได้แก่สิ่งที่เขารักใคร่หวงแหนอย่างยิ่ง โดยมีเรื่องทางเพศเป็นกามารมณ์สูงสุด เช่น สามี ภรรยา บุตรธิดา ญาติพี่น้อง เป็นต้น ซึ่งแม้ตุ๊กตาก็จัดเป็นกามารมณ์ของเด็กๆได้ ซึ่งไม่ว่าจะทำเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำก็ตาม
การล่วงละเมิดก็ได้แก่
–การลักลอบเป็นชู้กับสามีหรือภรรยาของผู้อื่น
–การข่มขืนโดยใช้กำลังหรืออุบายต่างๆ
–การขโมยเสพ เช่น แอบดู หรือจับต้องของสงวน
–การล่อลวงเพื่อการเสพ เช่น พาลูกสาวเขาหนี หรือชักชวนลูกสาวเขาไปสมสู่แม้ลูกสาวเขาจะยินยอมก็ตาม แต่พ่อแม่ผู้ปกครองเขาไม่ยินยอม เป็นต้น
–การทำให้เสียหาย เช่นทำให้รูปร่างหน้าตาเขาจากที่เคยสวยงามให้ไม่สวยงาม หรือทำตุ๊กตาเด็กแตกหักหรือสกปรกไม่สวยงาม เป็นต้น
๔.การไม่ล่วงละเมิดความชอบธรรมของผู้อื่น ซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับความชอบธรรม แต่เราทำให้เขาสูญเสีย อันจะส่งผลให้เขาได้รับความเสียหายไม่ว่าจะทางใดก็ตาม เช่น เสียทรัพย์ เสียโอกาส เสียเวลา เสียสิ่งที่รัก เสียความสุขสบาย เสียสุขภาพ เสียสติปัญญา(ทำให้โง่) เป็นต้น ไม่ว่าจะทำเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำก็ตาม
การล่วงละเมิดก็ได้แก่
–การพูดโกหก หรือพูดให้ผิดจากความเป็นจริงทั้งๆที่รู้
–การส่งสัญญาณทางกาย หรือบุ้ยใบ้ชี้ไม้ชี้มือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด
–การเขียนเป็นอักษรหรือสัญลักษณ์ เช่นทำเอกสารปลอม หรือทำป้ายหลอกให้เขาไปผิดทาง เป็นต้น
๕.การไม่ล่วงละเมิดสติสัมปชัญญะของตนเอง ซึ่งคนที่ขาดสติสัมปชัญญะก็จะทำให้ขาดความยับยั้งชั่งใจ หรือประมาทไม่เกรงกลัวผลจากการกระทำผิดต่างๆเช่นจากการล่วงละเมิดศีลทั้ง ๔ ข้อที่ผ่านมา
การล่วงละเมิดก็ได้แก่
–การเสพสิ่งเสพติดชนิดต่างๆ อันได้แก่ สุรา และสิ่งเสพติดทั้งหลาย(เช่น กัญชา เฮโรอีน ยาบ้า เป็นต้น)ที่ทำให้ขาดสติสัมปชัญญะ .

เตชปญฺโญ ภิกขุ
อาศรมพุทธบุตร เกาะสีชัง ชลบุรี
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.whatami.net)
*********************