ชาวพุทธเทียม

คำว่า พุทธะ แปลว่า รู้ ตื่น เบิกบาน หรือหมายถึง ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยผู้รู้สูงสุดก็คือ พระพุทธเจ้า ส่วนผู้รู้ตามก็เรียกว่า อนุพุทธะ อันได้แก่พระอริยะบุคคลทุกระดับ

คำว่า รู้ หมายถึง รู้แจ้งชีวิต รู้แจ้งโลก รู้วิธีการดับทุกข์อันเป็นปัญหาใหญ่หลวงที่สุดสำหรับมนุษย์

คำว่า ตื่น หมายถึง ตื่นจากความไม่รู้ หรือหายโง่ แล้วมาเป็นผู้มีปัญญา มีเหตุผล ไม่เชื่องมงาย เพราะเห็นแจ้งชีวิตแล้ว

คำว่า เบิกบาน หมายถึง สดชื่น หรือไม่มีทุกข์ เหมือนคนที่เพิ่งตื่นนอนย่อมจะเบิกบาน สดชื่น ซึ่งคนที่มีปัญญาแล้วย่อมที่จะดับทุกข์ได้และไม่มีทุกข์ เมื่อไม่มีทุกข์ ย่อมสงบเย็น หรือ นิพพาน

พุทธบริษัท แปลว่า ผู้นั่งห้อมล้อมพระพุทธเจ้า หรือผู้นับถือพระพุทธเจ้า หรือผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า อันได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก (ชายที่นับถือพระพุทธเจ้า) อุบาสิกา (หญิงที่นับถือพระพุทธเจ้า)

ผู้ที่จะนับถือและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็ควรที่จะมีคุณสมบัติของความเป็นพุทธะอยู่ด้วย คือต้องเป็นคนมีปัญญา คือมีเหตุผล ไม่เชื่ออะไรงมงายที่ไม่มีประโยชน์และพิสูจน์ไม่ได้ และต้องมีความเห็นแจ้งชีวิตบ้าง

แต่ในปัจจุบันพุทธบริษัทส่วนใหญ่กลับหาความเป็นพุทธะแทบไม่เจอ เพราะมีแต่สิ่งที่ตรงข้ามกับความเป็นพุทธะ เช่น มีแต่ความเชื่อที่งมงาย (เช่น เชื่อตำรา เชื่อครูอาจารย์ เชื่อสามัญสำนึกของตนเอง หรือเชื่อในสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ เช่น เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเชื่อเรื่องนรกใต้ดิน สวรรค์บนฟ้า การเวียนว่ายตายเกิดทางร่างกาย เป็นต้น) ไม่มีเหตุผลในการศึกษาและปฏิบัติ รวมทั้งไม่สามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ ดื้อรั้นไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นแม้ว่าจะมีเหตุผลก็ตาม และที่สำคัญคือไม่ยอมรับความจริง แม้ความจริงนั้นจะไม่มีใครกล้าคัดค้านก็ตาม (เช่น ไม่ยอมรับความจริงว่า ความทุกข์คือปัญหาใหญ่หลวงที่สุดสำหรับมนุษย์ หรือไม่ยอมรับความจริงว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นต้องมาจากเหตุ หรือไม่ยอมรับความจริงว่า จิตต้องอาศัยร่างกายเพื่อเกิดขึ้น ถ้าไม่มีร่างกายก็จะไม่มีจิต หรือไม่ยอมรับความจริงว่า เมื่อหลับสนิทและไม่ฝันจะไม่มีจิต เมื่อตื่นจิตจึงค่อยเกิดขึ้นมา เป็นต้น)

เมื่อชาวพุทธไม่มีคุณสมบัติของชาวพุทธเช่นนี้ จะหมายความว่าอย่างไรซึ่งความหมายก็คือ ไม่ควรใช้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่ผู้นับถือพระพุทธเจ้า ควรไปใช้ชื่ออื่น เช่น ผู้นับถือความเชื่อ หรือ ผู้นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ ผู้นับถือเทพเจ้า หรือ ผู้นับถือครูอาจารย์ เป็นต้น หรือถ้าจะเป็นก็เป็นแค่เพียง ชาวพุทธเทียมๆ เท่านั้น

เตชปัญโญ ภิกขุ   ๒๔ พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗

อาศรมพุทธบุตร เกาะสีชัง ชลบุรี

(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.whatami.net)

*********************